Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast is er een nieuwe wet die zich specifiek richt op elektronische gegevensuitwisseling; de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG, de WGBO en de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot deze gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, de andere fysiotherapeuten in de praktijk, de stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke persoonsgegevens worden er door onze praktijk verwerkt
Om goede zorg te leveren worden onderstaande gegevens van de patiënten in ons beveiligd EPD systeem Intramed opgeslagen en verwerkt.
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
geslacht, geboortedatum, datum van overlijden(indien van toepassing)
BSN, identiteitsbewijs nummer
medische gegevens over gezondheid
naam huisarts, gegevens
zorgverzekering
Betaalgegevens(indien van toepassing)

Wij werken met de service afsprakenapp/mijnzorgapp. Met deze service kunt u uw afspraken bekijken, een afspraakherinnering ontvangen, een videoconsult hebben met de therapeut en eventueel uw oefenprogramma bekijken. De afsprakenapp en mijnzorgapp verwerkt ook persoonsgegevens. Klik voor meer informatie op https://www.afsprakenapp.nl/privacyverklaring/ 

https://mijnzorgapp.com/privacyreglement/

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.
De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt.
De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

De plichten van de praktijk

Piet Hein Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Piet Hein Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de juiste veiligheidsinstellingen op onze computers, EPD en email. Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten

De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom een aantal rechten.

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op kosteloze elektronische inzage en elektronisch afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op inzage wie, wanneer uw dossier heeft geraadpleegd (logging)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Wij gaan een behandelovereenkomst aan(WGBO), u geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekend dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen.
  Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u ten allen tijde in trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling en dan middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). De functionaris gegevensbescherming neemt uw aanvraagformulier in behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Piet Hein Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Gegevens van cliënten worden ook niet aan naaste familie verstrekt. Alleen bij toestemming van u als patiënt.

Overdracht van uw dossier

Als u naar een andere fysiotherapeut in een andere praktijk gaat, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. De kosten voor het aangetekend versturen betaald u als patiënt. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. De andere fysiotherapeut moet er dan wel voor zorgen dat hij/zij gebruikt maakt van een beveiligde mailaccount.

Beleid in de oefenzaal

In de oefenzaal maken wij gebruik van een voor u persoonlijk oefenschema. Wij vragen uw toestemming om uw oefenschema openlijk in de zaal te gebruiken. U tekent op het formulier voor akkoord. Indien u niet akkoord gaat, nemen wij passende maatregelen.

Nieuwsbrief

Piet Hein Fysiotherapie biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen en buiten onze praktijk. Om zeker te zijn van uw toestemming, gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg, wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De klachtenregeling staat ook vermeld op onze website.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate aanpassen, zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen dit ook kenbaar maken middels de nieuwsbrief. En deze papieren versie wordt aangepast.

Contactpersoon/ Functionaris gegevensbescherming

Sjoukje Wielinga

Piet Hein Fysiotherapie

Piet Heinflat 70

2132 TE Hoofddorp

023-5616826

sjoukje@pietheinfysiotherapie.nl